Izjemna pooblastila vojski v pandemiji in upravičenost takega ukrepa (koronavirus – COVID-19)

  • March 19, 2020

Vlada RS je dne 19. marca 2020 sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Vlada je ob tem napovedala tudi, da razmišljajo o možnosti aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi. Kaj določa člen in kakšne so lahko posledice za državljane pa v nadaljevanju.

KAJ DOLOČA ZAKON O OBRAMBI

37.a člen: “Če to zahtevajo varnostne razmere, lahko Državni zbor na predlog vlade z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev odloči, da pripadniki Slovenske vojske, skupaj s policijo, izjemoma, pri širšem varovanju državne meje, v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade iz 4. odstavka 37. člena, izvajajo tudi naslednja pooblastila:
1. opozarjajo;
2. napotujejo;
3. začasno omejujejo gibanje oseb;
4. sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.


Pooblastila iz prejšnjega odstavka izvajajo pod pogoji, ki so predpisani za policiste.

O opravljenih pooblastilih iz prvega odstavka tega člena  nemudoma obvestijo policijo.

Državni zbor v aktu iz prvega odstavka tega člena določi rok, v katerem lahko pripadniki Slovenske vojske izvajajo pooblastila iz prvega odstavka tega člena, in
ki sme trajati le nujno potreben čas za izvedbo, vendar ne več kot 3 mesece. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko pod istimi pogoji ponovno podaljša.

NALOGE VOJSKE IN NALOGE POLICIJE – V ČEM JE RAZLIKA

Po zakonu lahko vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja ter ob naravnih in drugih nesrečah sodeluje pri reševanju, pri čemer pa zakon izrecno pravi, da vojska nima policijskih pooblastil.

37. člen Zakona o obrambi

Naloge Slovenske vojske so:
–       izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe;
–       zagotavlja potrebno ali zahtevano pripravljenost;
–       ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo;
–       ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju;
–       izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali strankarsko dejavnost ali namen.

O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu ministra.

Slovenska vojska lahko sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog
nimajo policijskih pooblastil.

Na drugi strani so naloge policije po zakonu sledeče:

varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
vzdrževanje javnega reda,
– nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
nadzor državne meje,
– naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
– varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
–  naloge ob naravnih in drugih nesrečah,
– druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.

Po Zakonu o o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija.

PREDVIDEN UKREP NI SKLADEN Z ZAKONOM

Pri uvedbi prepovedi gibanja in zbiranja na javnih površinah gre za ukrep prepovedi omejitve gibanja državljanom Republike Slovenije (prihajajoči v državo predstavljajo relativno majhen problem, glede na nedavni ukrep zaprtja mej). Razlog za ukrep torej ni širše varovanje državne meje, pri čemer pa zakon tudi v tem primeru vojski izrecno odreka policijska pooblastila.

Širše varovanje meje je stanje, kot smo ga imeli pri migrantski krizi, korona virus vsekakor ni tako stanje, meje Republike Slovenije pa niso ogrožene.

Ukrep, ki ga bo ministrstvo predlagalo vladi, tako ni v skladu z zakonom, hkrati pa je vprašljivo tudi, ali je upravičen. Resda je v tem kritičnem času vsaka pomoč dobrodošla, pomembno pa je, da se vsakršen ukrep pripravi z vso previdnostjo, ter se ga izvede v skladu s predpisi. Ali je razlog za aktivacijo navedenega člena upravičen, vlada še ni pojasnila.

Vlada torej uvaja ukrep aktivacije vojske, ki se bo izvajal nad državljani, ne pa nad objektivno pretečo nevarnostjo zunja meja. Za takšen ukrep je potrebna v prvi vrsti zakonska podlaga, ko ta obstaja pa strokovna utemeljitev razlogov, ter določna prostorska določitev (oziroma omejitev) gibanja vojske ter njihovih pooblastil.

*****

V primeru, da imate pravna vprašanja povezana s koronavirusom, smo dosegljivi na brezplačnem kontaktu: [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani.

Na vaše vprašanje bomo brezplačno odgovorili v najkrajšem možnem času. Vaša vprašanja naj bodo kratka, strukturirana in vsebinsko napolnjena z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za oceno vaše situacije in pravni nasvet.

Call Now ButtonCall Us