Pogoji poslovanja

Svetujemo vam, da skrbno preberete te splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju: »pogoji«) pred pričetkom uporabe spletne strani www.iuricorn.com. Z vstopom na spletno stran in uporabo spletne strani www.iuricorn.com soglašate s temi pogoje uporabe.

Uvod

Ta dokument določa pogoje uporabe spletne strani Iwww.iuricorn.com (v nadaljevanju: »Iuricorn«). Poleg pogojev uporabe si preberite tudi Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov.

Ta pravni dokument je veljaven in pravno zavezujoč dokument med vami in Iuricorn d.o.o.. V primeru, da se s temi pogoji uporabe ne strinajte, nemudoma zapustite to spletno stran. Pogoji uporabe, Politika zasebnosti in Politika piškotkov so trije zavezujoči dokumenti, s katerimi se vsak uporabnik strinja pri vstopu na spletno stran.

Izraz “vi” pomeni uporabnika, obiskovalca ali stranko spletnega mesta www.iuricorn.com. Izrazi “mi / naši / nas” pomeni Iuricorn in/ali Iurcorn d.o.o..

Izrazi Pogoji uporabe pomeni splošni pogoji uporabe / pogoji uporabe te spletne strani.

Knjižnica je del naše storitve in je naša notranja baza podatkov in zbirka predpisov, smernic, mnenj, poročil, papirjev in drugih dokumentov, pomembnih za to področje. Zaščitena je z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine.

Izraz Pogoji uporabe opredeljujejo splošne pogoje poslovanja spletne strani in storitev, ki jih ponuja Iuricorn d.o.o., Zgornje Pirniče 94, 1215 Medvode.

Sprejem Pogojev uporabe spletne strani Iuricorn

Ti Pogoji uporabe, Politika zasebnosti in Politika piškotkov skupaj določajo pogoje, ki jih uporabniki sprejemajo z vstopom in uporabo spletne strani Iuricorn in pri tem pridobivajo informacije, vključno z besedili, ponudbami, predlogi, novicami, grafiko, fotografijami in drugimi gradivi, ki jih vsebuje spletna stran Iuricorn (z eno besedo “vsebina”) .

Uporaba te spletne strani je odvisna od sprejetja teh Pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja s temi pogoji. Šteje se, da se strinjate s pogoji uporabe s prvo uporabo te spletne strani.

Ti pogoji uporabe se uporabljajo izključno za uporabo tega spletnega mesta in se ne uporabljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in družbo Iuricorn d.o.o. Vse informacije, ki jih pridobite na tej spletni strani služijo izključno kot vodilo za uporabo te spletne strani. Vsa druga morebitna individualna pravna razmerja, partnerstva, poslovni odnosi, sodelovanja, bodo predmet posebnega individualnega sporazuma.

V primeru, da ne sprejemate teh pogojev uporabe, vam svetujemo, da ne dostopate do oziroma ne uporabljajte te spletne strani.

Omejitve uporabe spletne strani Iuricorn.com

Iuricorn vam daje osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe spletne strani www.iuricorn.com za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Kot predpogoj za uporabo spletne strani sprejemate in potrjujete, da te spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, neetičen oziroma neskladen s temi Pogoji uporabe in namenom, s katerim je bila ustvarjena ta spletna stran.

Iuricorn si pridržuje pravico, da skrbno razišče vse kršitve teh Pogojev uporabe, grožnje in nepooblaščeno uporabo spletne strani in bo deloval ustrezno in na način, ki se mu zdi ustrezen, vključno s poročanjem o sumu nezakonitih ravnanj pristojnim organom pregona, regulatorjem ali drugim pristojnim osebam. Če je to potrebno in predpisano z zakonom, bo Iuricorn razkril vse ustrezne informacije prej navedenim organom, vključno z osebnimi imeni, e-poštnim naslovom, IP naslovom, zgodovino iskanja itd.

Programske opreme ne smete uporabljati za pridobivanje informacij o uporabi spletnega mesta drugih uporabnikov in za prepoznavanje njihove identitete. Spletne strani ne smete podvojiti in/ali se predstaviti kot Iuricorn in/ali prodajati, najemati, podlicencirati, posojati itd. katerekoli vsebine na tej spletni strani, razen če to izrecno dovoljujejo ti pogoji uporabe. Vsebine dokumentov in dostopa do dokumentov, ki vam jih je posredoval Iuricorn, ne smete dati v skupno rabo, vključno z vsebino, dokumenti in bazo knjižnice.

Potrjujete, da ne boste izvajali dejavnosti, ki bi po naši presoji predstavljale nesorazmerno in pretirano breme na naši spletni strani in z njo povezano infrastrukturo oziroma ne bo posegalo ali oviralo pravilnega delovanja spletnega mesta ali bi se poskušali izogniti našim ukrepom za omejitev dostopa do spletne strani.
 

Uporabniki in stranke spletne strani

Iuricorn izključuje svojo odgovornost glede celotne vsebine, ki jo na tej spletni strani ponuja Iuricorn, vključno z informacijami in gradivi, ki so na voljo v zvezi s profili uporabnikov in obiskovalcev, vprašanji in odgovori, zahtevami po informacijah, komentarji uporabnikov, itd.

Strinjate se in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki ste jo posredovali Iuricornu. Iuricorn ne zagotavlja natančnosti, celovitosti in kakovosti profilov uporabnikov, vsebine, komentarjev, itd. (skupno: Informacije). S sprejetjem teh pogojev soglašate, da Iuricorn ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi vam utegnila nastati zaradi vašega zanašanja na te Informacije. 

Izključitev odgovornosti

Iuricorn ne daje nobenih jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, v največjem obsegu, kolikor je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo, glede relevantnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti podatkov, vsebino spletnega mesta in povezav do spletnih mest tretjih oseb na naši spletni strani, razen če je to izrecno določeno v teh pogojih uporabe. Enako velja za vse informacije in vsebino na tej spletni strani in grafiko, povezano s spletno stranjo.

Naše spletno mesto, informacije in vsebine, grafike, povezane s spletno stranjo, so zagotovljene brez kakršnekoli garncije Iuricorn.

Informacije, ki jih navedemo na tej spletni strani, so lahko netočne ali imajo tipkarske napake. Iuricorn ni odgovoren za kakršnokoli neposredno, posredno, posledično in/ali drugo škodo ali izgubo podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesne poškodbe ali katerekoli druge škode, ki nastane zaradi (i) vašega dostopa in uporabe te spletne strani, (ii) nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnihkoli informacij ali vsebine na naši spletni strani, (iv) informacij uporabnikov ali gradiva, ki je na naši spletni strani. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je bila škoda posledica kršitve pogodbe, odgovornosti za škodo, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali kako drugače.

Pravica do zavrnitve, blokiranje uporabnikov, ukinitev spletne strani

Iuricorn si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne dostop do te spletne strani uporabniku ali obiskovalcu, ter mu prepreči uporabo spletne strani v celoti ali deloma. Iuricorn lahko to stori, če se utemeljeno domneva, da: (i) ste kršili te pogoje uporabe, politiko piškotkov ali politiko zasebnosti, (ii) obstaja potencialno pravno tveganje ali tveganje negativne izpostavljenosti za Iuricorn; ali (iii) zagotovitev dostopa do spletnega mesta ni več ekonomična ali družbeno sprejemljiva. Iuricorn lahko to stori tudi v drugih primerih, če menimo, da je zavrnitev stranke ali obiskovalca spletne strani potrebna ali v nasprotju z našimi vrednosami,

Trudili se bomo, da vas bomo obvestili o prenehanju spletne strani, zavrnitvi uporabnika ali blokiranju uporabnika pravočasno po elektronski pošti (če nam je bila posredovana).

Intelektualna lastnina

Ta spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja Iuricorn, njenih družbenikov ali njenih avtorjev in se nikakor ne smejo uporabljati, kopirati, prodati, dajati v zakup, prenesti ali kako drugače distribuirati in uporabljati v osebne ali komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja upravičenega imetnika pravice na intelektualni lastniki, razen če je v teh pogojih uporabe določeno drugače. Ime Iuricorn, spletna stran www.iuricorn.com, logotip, blagovna znamka, slike, besedila, vsebina spletnega mesta, grafični dizajn, podatkovne baze in identiteta podjetja predstavljajo intelektualno lastnino Iuricorn in/ali njenih družbenikov. Vse zgoraj navedeno pripada družbi Iuricorn in/ali njenim lastnikom in je njegova izključna last, vključno z vsemi materialnimi pravicami na besedilih, grafikah, vsebinah, blagovnih znamkah, bazah podatkov itd., ki jih izdelajo tretje osebe, izvajalci, zaposleni, svetovalci Iuricorn in drugi partnerji. S sprejetjem teh pogojev uporabe se strinjate, da je vse navedeno navedeno zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine.

Iuricorn lahko uporabite brez izrecnega soglasja kot referenco, če se nanaša na pravne, poslovne, svetovalne ali podobne storitve, ki jih je Iuricorn že zagotovil oziroma izvedel. Uporabite jih lahko tudi za druge namene, pod pogojem, da nam nudite ustrezno nadomestilo. Za vsako drugo uporabo je potrebno izrecno pisno soglasje Iuricorn.

Brez izrecnega pisnega soglasja Iuricorn je prepovedano uporabljati vse informacije, pridobljene s strani Iuricorn, njegovih strank ali poslovnih partnerjev in svetovalcev. Enako velja za avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine Iuricorn, njegovih poslovnih partnerjev, ki jih uporabljajo za kakršen koli namen, zlasti v komercialne namene.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletne strani tretjih oseb niso pod nadzorom Iuricorn in tako Iuricorn v nobenem primeru ni odgovoren za vsebino na spletnih straneh tretjih oseb in za povezave na druga spletna mesta, vsebovana na spletnih straneh tretjih oseb. Spletna mesta tretjih oseb so predmet njihovih lastnih splošnih pogojev uporabe. Sklicevanje na spletne strani tretjih oseb na naši spletni strani ne gre vzeti kot priporočilo, odobritev ali potrditev spletne strani tretjih oseb. Iuricorn izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki bi uporabnikom nastala z uporabo spletnih strani tretjih oseb. 

Razno

S sprejetjem teh pogojev uporabe, med strankami ni nastalo nikakršno poslovno, partnersko, delovno ali drugo razmerje.

Ti pogoji uporabe, vključno s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in Iuricorn izključno glede uporabe te spletne strani.

V primeru, da ena od strank ne uveljavlja kakšne pravice, ki jih ima po teh splošnih pogojih uporabe, se takšno ravnanje stranke ali uporabnika ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravic, ki jih ima kot uporabnik spletne strani.

Iuricorn ni odgovoren za neizpolnjevanje svojih obveznosti po teh splošnih pogojih uporabe, če je takšno neizpolnjevanje posledica katerega koli razloga, ki ni v moči Iuricorn.


Če se katera koli določba teh splošnih pogojev uporabe izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se ta določba omeji ali odpravi v takšnem obsegu, ki je potreben za ohranitev teh pogojev uporabe.

Iuricorn lahko prenese pravice in obveznosti na tretje osebe v skladu s temi pogoji uporabe brez vaše privolitve.

Pogoji uporabe začnejo veljati od trenutka, ko vstopite na spletno mesto Iuricorn in potečejo, ko prenehate z uporabo spletne strani ali ko preteče veljavnost tem pogojem uporabe.

Veljavno pravo in pristojnost

Za razlago določb teh Splošnih pogojev uporabe, Politike zasebnosti in Politike piškotkov se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranke rešujejo spore na miren način. Če to ne bo mogoče, ima slovensko sodišče izključno pristojnost za njihovo reševanje.

Spremembe pogojev uporabe

Iuricorn  si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in posodobi Pogoje uporabe na spletnem mestu. Vaša dolžnost je, da se seznanite z morebitnimi spremembami. Datum zadnjega pogoja uporabe je v dokumentu. Če imate kakršnakoli vprašanja, nam pišite na [email protected].

Če ti pogoji uporabe postanejo za vas nesprejemljivi ali se z njimi po njihovi spremembi, prenehajte z uporabo te spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate s spremenjenimi pogoji uporabe. 

Stiki, povratne informacije in pritožbe

Če nas želite kontaktirati glede pogojev uporabe, politike zasebnosti ali politike piškotkov, nam pišite na [email protected]. Strinjate se, da se vaše povratne informacije lahko uporabijo za izboljšanje in / ali spremembo naše spletne strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila.

Zadnja posodobitev: 11 Februar 2019

Call Now ButtonCall Us